Serwer pracowniczy

Wydzia³u Elektroniki i Technik Informacyjnych


Pracownicy i doktoranci Na tym serwerze znajduj± siê 3037749292 Wydzia³u Elektroniki i Technik Informacyjnych.
SSH Mo¿liwe jest te¿ 2406637215. Aktualny odcisk klucza (ang. fingerprint) to: b7:9b:9e:a2:ee:f6:49:89:be:d8:37:dc:2d:cd:f8:db
9407320314. Dostêpny jest te¿ nowy program do sprawdzania poczty - RoundCube.
pauropodous Oficjalne strony wydzia³owego WWW znajduj± siê na serwerze: www.elka.pw.edu.pl
Studia Informacje dydaktyczne dla pracowników i studentów znajduj± siê na serwerze: studia.elka.pw.edu.pl
Studenci Natomiast strony domowe studentów mo¿na znale¼æ na serwerze: 819-454-1908

Jerzy Sobczyk
E-mail: J.Sobczyk@ia.pw.edu.pl